Wednesday, 16 July 2008

ေနာ္ဘူေဘာဆုေတာင္းၿပည့္ေတာင္
ကရင္ၿပည္နယ္သံေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့တြင္အိမ္ေၿခအနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။သံေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့ကိုသြားလို
လွ်င္ရန္ကုန္မွေတာင္ငူ.ေတာင္ငူၿမိဳ ့မွစစ္ေတာင္းၿမစ္ကိုၿဖတ္ၿပီးကတ္တရာလမ္းမၾကီးအတိုင္းမုိင္(၃၀)
ခရီးကိုေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ေကြ ့၀ိုက္ၿပီးတက္ရသည္။သံေတာင္ၾကီးေတာင္စခန္းၿမိဳ ့သည္ေတာင္
ေပၚေဒသၿဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာရာသီဥတုအေၿခအေနမွာေအးၿမသာယာေနပါသည္။
သံေတာင္ၾကီးေတာင္စခန္းၿမိဳ ့၏အေရွ ့ေၿမာက္ေထာင့္ပင္လယ္ေရမ်က္နွာၿပင္မွေပ(၈၄၇၁)ေက်ာ္
အၿမင့္တြင္ေနာ္ဘူေဘာေတာင္(သို ့)ဆုေတာင္း ၿပည့္ေတာင္ရွိသည္။သံေတာင္ၾကီးေဒသ၏အၿမင့္ဆံုးေတာင္
ၿဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာေရွ ့ေနာက္၀ဲယာမ်က္ေစ့တဆံုးေၿမၿပန္ ့၊ေတာင္တန္းမ်ား၏ပသာဒအလွကိုၿမင္
ေတြ ့ရသည္သာမကတဟူးဟူးတိုက္ခတ္ေနေသာေလနုေအး၏အရသာေႏြးေထြးေသာေနေရာင္ၿခည္၏လန္း
ဆန္းေစေသာအရသာ၊ပတ္၀န္းက်င္အလွအပတို ့ေၾကာင့္ဒီအၿမင့္ဆံုးေတာင္ေပၚရွိဘုရား၀တ္ၿပဳေဆာင္တြင္
ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားအားဦးခိုက္ရွခိုးဆုေတာင္းရသည္မွာေရာကရွိလာသူတိုင္းအတြက္ေက်
နပ္အားရစရာေကာင္းလွသည္။
သံေတာင္ၾကီးတြင္အသြင္တူညီသည့္ကရင္နွစ္သစ္ကူးေတာင္နဲ ့ေနာ္ဘူေဘာဆုေတာင္းၿပည့္ေတာင္ဟူ
ၿပီးေတာင္နွစ္ေတာင္ရွိသည္။ကရင္နွစ္သစ္ကူးေတာင္ကိုဘြဲကရင္လူမ်ိဳးတို ့က(ဘြယ္ဟီခိုအမို)သံေတာင္
ၾကီးအမေတာင္၊ေနာ္ဘူေဘာဆုေတာင္းၿပည့္ေတာင္ကို(ဘြယ္ဟီခိုအဖဲ)သံေတာင္ၾကီးအဖိုေတာင္ဟူၿပီး
အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ေရွးဘိုးဘီဘင္မ်ားကယင္းေတာင္ေပၚတြင္ဘယ္လယ္တို ့၏အရွင္နတ္မ်ား၊ေဘသာကုအူ
၏သမီးအစိေနတယ်ရွင္နတ္သမီးေနာ္ဘူေဘာေနထိုင္က်က္စားေသာေနရာၿဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုအရွင္ေနာ္ဘူေဘာ
သည္ဆန္ေရစပါးကိုေပါၾကြယ္၀စြာနဲ ့အစာေခါင္းပါးၿခင္း၊ငတ္မြတ္ၿခင္းမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းကို
ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုၿမင္ေတြ ့ရရွိၿပီး၊ယင္းေတာင္ထိပ္ေပၚမွေတာင္ေအာက္ေၿခအထိအထြတ္အၿမတ္ထားၿပီး
သန္ ့ရွင္းစြာထားလွ်က္ယင္းေတာင္မ်ားေပၚတြင္ေတာင္ယာခုတ္ၿခင္း၊အမဲလိုက္ၿခင္း၊ေနအိမ္မ်ား
ိုေဆာက္လုပ္ၿခင္းမ်ားကိုယေန ့အထိအစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းလာၾကသည္။
ေရွးဘိုးေဘးမ်ားသည္အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿခင္းၾကံဳေသာအခါၿဖစ္ေစ၊ၿပည္ပုသည္၊ရြာပူသည္မ်ားနဲ ့ၾကံဳေတြ ့ရ
ေသာအခါၿဖစ္ေစ၊ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာလူၾကီးမ်ားကိုစုစည္းၿပီးေတာင္ေပၚသို ့တက္လာကာသံေတာင္ၾကီး
အမေတာင္တြင္ပူေဇာ္ပသ၊စားေသာက္ၾကၿပီးမွသံေတာင္ၾကီးအဖိုေတာင္သို ့ၿပန္လာကာဘုရားဆုေတာင္းၿခင္း
မ်ားၿပဳလုပ္ၾကပါသည္။ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီမ်ားလက္ထက္ကတည္းကရိုမန္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္လက္၀ါး
ကားတိုင္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုသံေတာင္ၾကီးအဖိုေတာင္တြင္စိုင္ထူခဲ့သည္။၁၉၉၀ခုနွစ္တြင္အဂၤလီကန္အသင္းေတာ္မွ
ဘီးေရွာ့ေဂ်ာ့ေက်ာ္ၿမတ္ကဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုရၿပီးသံလက္၀ါးကားတိုင္တစ္ခုၿပဳလုပ္စိုက္ထူရန္ၿမင္ခဲ့သည္။
တဖန္၁၉၉၄/၉၅ခုနွစ္တြင္သိက္ခါေတာ္ရဆရာေတာ္ဦးေစာေနဘလုကဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုထပ္မံရၿပီးဘာသာေရးအ
ေလွ်ာက္၊လူမ်ိဳးမေရြးေကာင္းၿမတ္ေသာမဂၤလာတရားကိုေကာင္းမြန္စြာက်င့္ၾကံအားထုတ္နိုင္ရန္အတြက္ၿမန္မာတ
ၿပည္လံုးတြင္ရွိေသာေစတနာအလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္းၿပီးသံေတာင္ၾကီးအဖိုေတာင္ေပၚတြင္အၿမင့္(၄၀)ေပရွိေသာ
သံလက္၀ါးကားတိုင္တစ္ခုကိုေကာင္းမြန္စြာေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးနိုင္ခဲ့သည္။
ေတာင္ေပၚတြင္ေလၿပင္းတိုက္ခတ္ၿပီးဆုေတာင္း၀တ္ၿပဳရခက္သၿဖင့္လြယ္ကူေစရန္ဗိဗိမန္ေတာ္တစ္ေဆာင္ေဆာက္
လုပ္ထားသည္။အဖက္ဖက္မွအကူအညီၿဖင့္ေဒသခံၿပည္သူခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမ်ားပူးေပါင္းၿပီး
ဆုေတာင္းၿပည့္ေတာင္ေၿခနွင့္နွစ္သစ္ကူးေတာင္ထိပ္အထိေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီးေမာ္ေတာ္ကား
ၿဖင့္လြယ္ကူစြာသြားလာနိုင္ခဲ့သည္။အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွသံေတာင္ၾကီးအဖိုေတာင္ေပၚသို ့ရာသီမေရြးလာေရာက္ဆု
ေတာင္းၾကေသာအခါသံေတာင္ၾကီးအဖိုေတာင္ေပၚတြင္အစိန္တယ်ရွင္နတ္ၿမတ္ေနာ္ဘူေဘာ၏လက္အုပ္ခ်ီဆုေတာင္း
ခဲ့ေသာပကတိေက်ာက္ရုပ္ၾကီးကိုလည္းေကာင္း၊စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာၿဖင့္ဗိဗ္မန္ေတာ္အတြင္းတြင္ေမတ္တာဆုေတာင္း
ပို ့သနိုင္ၿခင္းေၾကာင့္သံေတာင္ၾကီးအဖိုေတာင္ကိုေတာင္၏အမည္ကိုေခၚရခက္သၿဖင့္ေနာ္ဘူေဘာဆုေတာင္းၿပည့္
ေတာင္ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

7 comments:

စိုင္းစိုင္းလား႐ွဳိး said...

အဲဒီေနရာေလးကအရမ္းကို
ေအးခ်မ္းသာယာမွာပဲေနာ္....
ဗဟုသုတရေစပါတယ္......

Anonymous said...

ေမခ်င္း... ဘယ္နယ့္ နယ္ေက်ာ္ပယ္ေက်ာ္ျဖစ္သြားတာလဲ... အမွန္ဆို ၀ိတိုရိယေတာင္အေၾကာင္းေရးရမွာ.. ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟုသုတျဖစ္ေစပါတယ္

Mintasay said...

Thanks for sharing knowledge

little moon said...

ခ်င္းမေလး ကရင္ျပည္နယ္ေရာက္သြားျခင္း .... :P

sawthanlwin said...

good post.....Taungoo and ThanDaung gyi 28 miles before. Now shorter than before because Govt builded new shotcut road...Taungoo and New Thandaung 13 miles and new Thandaung and Thandaung gyi 15 miles ...

Taungoo said...

မခ်င္းမေလးက ေတာင္ငူကသြားရတဲ့ သံေတာင္ၾကီးက ေတာင္ေပၚတစ္ေနရာကို ေရးထားေတာ့ ေတာင္ငူသားက ဘာေရးရမွန္းမသိေတာ့ဘူး
အဲဒီကိုေရာက္ဖူးလားဗ်

ေမာင္ခ်စ္ said...

ဒိလိုေလးလည္း ျဖစ္တာဘဲေနာ္။
သံေတာင္ၾကီး ဆိုေတာ့
သံေတာင္ကို သြားသတိရတယ္ဗ်။
ေသခ်ာေလ့လာထားတာဘဲ။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးဗ်ာ